Voorschriften en attesten

Voorschriften en hernieuwingen worden alleen voor een patiënt aanwezig op raadpleging geschreven.

Uw arts geeft U voldoende voorschriften mee tot hij/zij een volgende controle nodig acht.

Het invullen van medische attesten vraagt een medisch onderzoek. Daarom is het noodzakelijk ook hiervoor op spreekuur te komen.
Consultaties, voorschriften en attesten moeten elektronisch geregistreerd worden waardoor er een strengere controle kan worden uitgevoerd door de overheid.

Uw dokter mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid.

Valse attesten zullen U steeds geweigerd worden.
Weet dat zowel het vragen, als afleveren van een vals attest strafbaar is (art 196-197-213-214 Strafwetboek).